Custom Shop - 带有木节子或其它木材缺陷的质量品种

典型应用范围:

  • 实心木板 连续片层和楔形锯齿片层
  • 席纹地板 / 地板
  • 家具零配件 和其它中等长度或低长度木制品
  • Vorderseitenansicht der Sortierung
  • Rückseitenansicht der Sortierung
Vorderseitenansicht der Sortierung
Rückseitenansicht der Sortierung