Ochrona danych

Informacja dla klientów, dostawców i kontrahentów zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (UE) (art. 13)

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej lub naszej aplikacji do telefonii mobilnej i zainteresowanie naszą firmą. Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas szczególnie ważna.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych, na przykład imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu następuje zawsze w zgodzie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) i obowiązującymi krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Poprzez tą informację na temat ochrony danych osobowych pragniemy Państwa poinformować o rodzaju, zakresie i celu, w jakim dane osobowe są przez nas gromadzone, wykorzystywane i przetwarzane. Ponadto pragniemy Państwa poinformować o przysługujących Państwu prawach.

1. Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu rozporządzenia o ochronie danych osobowych i innych przepisów o ochronie danych osobowych obowiązujących w krajach członkowskich Unii Europejskiej jest:

Pollmeier Massivholz GmbH & Co.KG
Pferdsdorfer Weg 6
D-99831 Amt Creuzburg
Telefon: +49 (0)36926 945-0
Faks: +49 (0)36926 945-91101
E-mail: info@pollmeier.com

2. Osoby, których to dotyczy

Niniejsza informacja o ochronie danych osobowych dotyczy wszystkich osób fizycznych, które są klientami, dostawcami lub kontrahentami firmy Pollmeier Massivholz GmbH & Co.KG lub osób zatrudnionych przez klienta, dostawcę lub kontrahenta, współpracujących z firmą Pollmeier Massivholz GmbH & Co.KG. Informacja o ochronie danych osobowych objaśnia sposób, w który firma Pollmeier Massivholz GmbH & Co.KG, Pferdsdorfer Weg 6, 99831 Creuzburg (niżej nazwana „Pollmeier“, „my“, „nas“) oraz firmy i jednostki zależne powiązane z firmą Pollmeier gromadzą i przetwarzają Państwa dane osobowe w ramach realizacji naszego stosunku handlowego.

3. Kategorie danych osobowych

O ile lokalne ustawodawstwo tego nie ogranicza, firma Pollmeier gromadzi, przetwarza i wykorzystuje następujące kategorie Państwa danych osobowych:

 • tytuł / pozycja / płeć / zawód
 • firmowe dane kontaktowe (adres, telefon, faks, adres e-mail)
 • imię i nazwisko pracodawcy
 • treść komunikacji (np. e-mail, protokoły rozmów lub pisma)
 • Szczegóły umowy
 • wykonane lub oferowane usługi lub produkty
 • informacje na temat rachunków i płatności
 • dane na temat stosunku handlowego
 • dane na temat planowanych inwestycji budowlanych i wykonawców projektu

4. Cele przetwarzania danych

O ile jest to konieczne, Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia efektywnych relacji z klientem. Obejmuje to:

 • opracowywanie zapytań i zażaleń
 • korektę uprzednio zarejestrowanych danych osobowych wskutek zmiany danych kontaktowych lub porównywalnych powodów
 • przeprowadzenie czynności koniecznych do zawarcia umowy
 • realizację stosunku umownego
 • opracowywanie rachunków
 • komunikację z Państwem
 • dokumentację stosunku handlowego
 • wysyłanie informacji reklamowych, ofertowych i produktowych
 • gwarantowanie bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych

5. Podstawy prawne przetwarzania danych

Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane zawsze w zgodzie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) i obowiązującymi krajowymi przepisami o ochronie danych.

Poniżej znajdą Państwo opis podstaw prawnych, na podstawie których dokonujemy przetwarzania Państwa danych osobowych. Prosimy zwrócić uwagę, że te dane to jedynie przykłady, a nie pełen ani ostateczny wykaz możliwych podstaw prawnych przetwarzania danych.

Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Określone dane osobowe są przez nas przetwarzane tylko za Państwa uprzednią, wyraźną zgodą, np. jeżeli pozwolili nam Państwo na wysyłanie drogą elektroniczną informacji reklamowych, produktowych lub ofertowych. Mają Państwo prawo w każdej chwili do wycofania zgody w celu zakończenia dalszego przetwarzania danych.

Realizacja zawartej z Państwem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Przetwarzanie danych jest konieczne dla realizacji umowy lub zawarcia umowy. Firma Pollmeier przetwarza Państwa dane osobowe wyłącznie w celu realizacji zobowiązań prawnych wynikających z tych umów.

Realizacja zobowiązań prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Firma Pollmeier podlega szeregowi wymagań prawnych. Do spełnienia tych wymogów musimy przetwarzać określone dane osobowe. Należą do nich: obowiązki przechowywania, ustawy podatkowe lub przepisy celne.

Zabezpieczenie słusznych interesów firmy Pollmeier lub stron trzecich (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Firma Pollmeier przetwarza określone dane osobowe do zabezpieczenia swoich słusznych interesów lub interesów stron trzecich. Następuje to jednak tylko wtedy, gdy Państwa interesy jako strony zainteresowanej w danym przypadku mają charakter podrzędny w stosunku interesów firmy Pollmeier.

6. Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych

Firma Pollmeier zasadniczo zapewnia, że Państwa dane osobowe są dostępne wyłącznie ograniczonej liczbie upoważnionych osób, które muszą te dane znać do zapewnienia celów przetwarzania.

Państwa dane osobowe nie są ujawniane, sprzedawane lub w inny sposób przekazywane stronom trzecim, chyba że jest to konieczne do realizacji umowy z Państwem lub wyrazili Państwo na to wyraźnie zgodę.

W ramach opracowywania Państwa zapytań lub korzystania przez Państwo z naszego serwisu angażujemy również zewnętrznych wykonawców. Te podmioty świadczące usługi są umownie zobowiązane do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych i przetwarzają dane osobowe tylko zgodnie z naszymi instrukcjami.

W takich okolicznościach odbiorcami danych osobowych mogą być między innymi podmioty świadczące usługi, podmioty przetwarzające lub inne podmioty świadczące następujące usługi:

 • Wspieranie i konserwacja aplikacji komputerowej/informatycznej
 • Niszczenie danych
 • Egzekwowanie i wykonywanie płatności
 • Customer management
 • Letter shops
 • Marketing (np. newsletter)
 • Website management
 • Multimedia technology
 • Funds transfer
 • Zakup / zamawianie

Przetwarzanie danych odbywa się zasadniczo w Niemczech lub państwach Unii Europejskiej. Jeżeli gromadzone lub przetwarzane przez nas Państwa dane osobowe są przekazywane odbiorcom, znajdującym się poza obrębem Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), podjęliśmy odpowiednie środki, gwarantujące zachowanie wymagań rozporządzenia o ochronie danych osobowych, np. ustanowienie odpowiednich unijnych wzorcowych klauzul umownych, certyfikacje ochrony prywatności (USA), uznane kodeksy postępowania lub uznane mechanizmy certyfikacji zgodnie z art. 42 RODO.

7. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe są zgodnie z art. 17 ust. 1 lit. a RODO rutynowo usuwane, gdy nie są już potrzebne do realizacji umowy i nie podlegają już ustawowym okresom przechowywania.

Usunięcie danych zostaje zastąpione przez zablokowanie danych, o ile istnieją prawne lub rzeczywiste przeszkody utrudniające usunięcie danych, np. jeżeli istnieją odrębne okresy przechowywania określone przez prawo handlowe lub podatkowe, w celu otrzymania dowodów w ramach przepisów dotyczących przedawnienia lub w przypadku istniejących roszczeń.

8. Zautomatyzowany proces decyzyjny

Do utworzenia i realizacji stosunku handlowego zasadniczo nie korzystamy ze zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji zgodnie z art. 22 RODO. W przypadku użycia tych metod w pojedynczych przypadkach, poinformujemy Państwa o tym fakcie osobno, o ile jest to określone ustawowo.

9. Bezpieczeństwo danych

Firma Pollmeier podjęła techniczne i organizacyjne środki, odpowiednie do zapobiegania nieupoważnionemu lub bezprawnemu ujawnieniu Państwa danych osobowych, nieupoważnionemu lub bezprawnemu dostępowi do Państwa danych osobowych lub utracie, zniszczeniu, zmianie lub uszkodzeniu Państwa danych osobowych w sposób niezamierzony lub bezprawny. Te środki gwarantują poziom bezpieczeństwa, który odpowiada ryzykom, wynikającym z przetwarzania i rodzaju chronionych danych osobowych.

Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane odpowiednio do rozwoju technologicznego.

10. Collection of personal data when visiting our websites

When visiting our website, we may collect certain technical data relating to users that their web browser automatically transmits to us when they access a website on the Internet or use an application on a mobile device.
This data is automatically recorded by our servers. This includes, but is not limited to, the IP address, browser type, browser language, the date and time of their visit, and Uniform Resource Locators or URLs (i.e., website addresses) they accessed before visiting our websites or after.
Depending on the location of the user and the data involved in each case, such technical data may be personal data.

Consent Tool – Access to your settings
To obtain and manage the consent you have given, we use the Usercentrics Consent Management Platform on our websites as a consent management tool as part of Analytics activities. Through this tool, you have the opportunity to decide on the setting of cookies on our websites according to your specifications. You are able to view information about the cookies used at any time via the settings options of the tool, as well as to change the decision made there and to subsequently grant or revoke your consent.

Use of cookies
In order to make visiting our website more attractive and to enable the use of certain functions, we use so-called „cookies” on some pages. These are small text files that are stored on your computer. After the end of the browser session, most of the cookies we use are deleted from your hard drive („session cookies”). The so-called „permanent cookies”, on the other hand, remain on your computer and thus enable us to recognize you on your next visit. Our partner companies are not permitted to collect, process or use personal data via our website using cookies.

You have the option of preventing cookies from being stored on your computer by making the appropriate browser settings, although this may restrict the range of functions offered by our website.

Analytics and cookies
This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc („Google”). Google Analytics uses „cookies”, which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of this website is usually transmitted to a Google server in the USA and stored there. In the event that IP anonymization is activated on this website, however, your IP address will be truncated beforehand by Google within member states of the European Union or in other contracting states to the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases will the full IP address be transmitted to a Google server in the USA and shortened there. On behalf of the operator of this website, Google will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity and providing other services relating to website activity and internet usage to the website operator. The IP address transmitted by your browser as part of Google Analytics will not be merged with other data from Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website. You can also prevent the collection of data generated by the cookie and related to your use of the website (including your IP address) to Google and the processing of this data by Google by downloading and installing the browser plugin available at the following link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).
You can prevent the collection by Google Analytics by clicking on the following link. An opt-out cookie will be set that prevents future collection of your data when visiting this website: Disable Google Analytics
For more information on terms of use and data protection, please visit http://www.google.com/analytics/terms/de.html or https://www.google.de/intl/de/policies/. We would like to point out that on this website Google Analytics has been extended by the code „anonymizeIp” to ensure anonymized collection of IP addresses (so-called IP masking).

YouTube
We have embedded YouTube videos of the provider YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA (YouTube), represented by Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ireland (Google), in our online offer, which are stored on http://www.YouTube.com and can be played directly from our website to improve the user-friendliness and presentation of various contents (e.g. our activities). We have embedded our videos in the so-called „extended data protection mode” to provide you with a data protection-friendly view. When you play the videos, a connection to a YouTube server is established. This transmits to YouTube which of our Internet pages you have visited. If you are logged in to YouTube as a member, YouTube assigns this information to your personal user account. When using the service, such as clicking on the start button of a video, this information is also assigned to your user account. You can prevent this assignment by logging out of your YouTube user account as well as other user accounts of the companies YouTube and Google before using our website and deleting the corresponding cookies of the companies.
Further information on data processing and notes on data protection by YouTube can be found at https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de. Google also processes your personal data in the USA. More about this:
https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=de.

Google Maps
On this website we use the offer of Google Maps. This allows us to show you interactive maps directly in the website and enables you to use the map function comfortably.

By visiting the website, Google receives the information that you have called up the corresponding sub-page of our website. This occurs regardless of whether Google provides a user account through which you are logged in or whether there is no user account. If you are logged in to Google, your data will be directly assigned to your account. If you do not want the assignment with your profile at Google, you must log out before activating the button. Google stores your data as usage profiles and uses them for the purposes of advertising, market research and/or demand-oriented design of its website. Such an evaluation is carried out in particular (even for users who are not logged in) to provide needs-based advertising and to inform other users of the social network about your activities on our website. You have the right to object to the creation of these user profiles, whereby you must contact Google to exercise this right.

For more information on the purpose and scope of data collection and its processing by the plug-in provider, please refer to the provider’s privacy policy. There you will also find further information on your rights in this regard and setting options for protecting your privacy: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google also processes your personal data in the USA.

Google reCAPTCHA
We use „Google reCAPTCHA” (hereinafter „reCAPTCHA”) on our websites. The provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). The purpose of reCAPTCHA is to verify whether data entry on our websites (e.g. in a contact form) is made by a human or by an automated program. For this purpose, reCAPTCHA analyzes the behavior of the website visitor based on various characteristics. This analysis starts automatically as soon as the website visitor enters the website. For the analysis, reCAPTCHA evaluates various information (e.g. IP address, time spent by the website visitor on the website or mouse movements made by the user). The data collected during the analysis is forwarded to Google.

The reCAPTCHA analyses run entirely in the background. Website visitors are not made aware that an analysis is taking place.

The data processing is based on Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. The website operator has a legitimate interest in protecting its web offers from abusive automated spying and from SPAM.

For more information about Google reCAPTCHA and Google’s privacy policy, please see the following links: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Google Tag Manager
We use „Google Tag Manager” on our website, a service provided by Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Ireland (hereinafter referred to as „Google”). Google Tag Manager can be used to set up and manage tags. Tags are code used to measure visitor traffic and visitor behavior.
The Google Tag Manager is a cookie-less domain and does not collect any personal data itself. The Google Tag Manager provides for the triggering of other tags, which in turn may collect data, but the service does not access this data.
The Google Tag Manager serves the correct integration of the Consent Management Tool used on these pages. It is in our legitimate interest to carry out a functioning implementation of tracking and analysis tools using JavaScript and HTML tags, taking into account the selected settings of the website visitors.
If a deactivation has been made at the domain or cookie level, this remains in place for all tracking tags implemented with Google Tag Manager.

Appearances in social media channels
We maintain presences in social media channels (currently: facebook, Instagram, linkedin and twitter). Insofar as we have control over the processing of your data, we ensure that the applicable data protection provisions are complied with.
Responsible for the company presences in terms of the DSGVO as well as other data protection regulations are, in addition to us:
facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland).
Instagram (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland)
LnkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House Wilton Place, Dublin 2, Ireland)
Pinterest (Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland)
YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ireland)
We would like to point out that in doing so, your data may be processed outside the area of the European Union. The legal basis for the processing of your personal data by us is Art. 6 (1) lit. f DSGVO. Our legitimate interest is to provide effective information and communication.
Here you can find more detailed information on data protection with regard to our company presences in social media channels:
Facebook: https://www.facebook.com/notes/flixbus/facebook-fanpage-datenschutzrichtlinie/2107777085936747/
Instagram: https://www.facebook.com/policy.php
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy
YouTube: https://policies.google.com/privacy

Newsletter
The personal data collected when you register for the newsletter with your consent pursuant to Art. 6 (1) a DSGVO will only be used for communication with you (e.g. e-mails to confirm your registration) and for sending the newsletter.
You can object to the use of your email address and to the processing and use of the data to create usage profiles at any time by sending a message to baubuche@pollmeier.com or via the unsubscribe link of the newsletter.

11. Your rights

W przypadku pytań odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych mogą się Państwo w każdej chwili zwrócić na naszego inspektora ochrony danych, który wraz ze swoim zespołem jest do Państwa dyspozycji.

Zakładowy inspektor ochrony danych firmy Pollmeier jest dostępny po adresem:

E-mail: datenschutz@pollmeier.com

Jako stronie zainteresowanej przysługują Państwu ustawowe prawa dotyczące Państwa danych osobowych, gromadzonych i przetwarzanych przez firmę Pollmeier.

Zgodnie z prawem przysługują Państwu następujące prawa:

 • Prawo do dostępu do odpowiednich danych (prawo do informacji)
 • Prawo do sprostowania nieprawdziwych danych lub, z uwzględnieniem celów przetwarzania danych, prawo do uzupełnienia niekompletnych danych (prawo do sprostowania)

i, o ile istnieją określone podstawy i spełnione są ustawowe wymagania,

 • Prawo do usunięcia Państwa danych osobowych (prawo do usunięcia)
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (prawo do ograniczenia przetwarzania)
 • Prawo do otrzymywania i przekazywania danych osobowych, które nam Państwo udostępnili, innemu odpowiedzialnemu podmiotowi (prawo do przenoszenia danych) i
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (prawo do sprzeciwu)

Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do odnośnego organu nadzoru nad ochroną danych.

12. Aktualizacja informacji o ochronie prywatności

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności jest aktualnie obowiązujące i datowane na dzień 16/09/2022 roku.

POLLMEIER IS A MEMBER OF GERMANY'S FEDERAL ASSOCIATION OF SAWMILLING AND WOOD INDUSTRIES​

Products

Company

Service

POLLMEIER IST MITGLIED DES BUNDESVERBANDS DER SÄGE- UND HOLZINDUSTRIE IN DEUTSCHLAND